Reglement

Reglement Bergse Wandel Club

1. Wandeltochten van Bergse Wandel Club zijn een wandelprestatietocht zonder
wedstrijdelement, deelname aan de wandeltocht geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico.

2. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden of zijn bepaald.

3. Onder wandelen wordt verstaan lopen in een gematigd tempo.

4. Deelnemers aan de wandeltochten door Bergse Wandel Club worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor sportletsel ten gevolge van hun deelname.

5. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of calamiteiten zijn verplicht deze gegevens bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

6. Het passeren van groepen is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers.

7. Het meenemen van honden tijdens de wandeling is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om deze deelnemer(s) en hond(en) uit te sluiten van verdere deelname.

8. De deelnemers dienen de aangegeven route te volgen (routebeschrijving), of het volgen van de route door een voorloper van de route.

9. Tijdens de wandeling is het deelnemers niet toegestaan om:

*A zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
*B luid spelende radio’s of andere geluidsdragers met zich mee te voeren.
*C vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
*D zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te begeven of te bevinden.

10. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige hulpdiensten dienen strikt te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeling onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

11. Iedere deelnemer dient zich voor aanvang en na afloop van de wandeling te melden/afmelden bij de organisatie Bergse Wandel Club.

12. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

13. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start – en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of tijdens de wandeling geheel of gedeeltelijke af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten of op last van overheidswege. Waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.

14. Met het deelnemen tijdens de wandeling verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met dit reglement.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

16: Tijdens de wandeling of pauze als men gebruik maakt van een locatie, zijn de kosten voor eigen rekening, en gelden de regels die bij de rust plaats gelden, zoals geen gebruik van meegebrachte eigen consumptie.

17. Tijdens de wandeling proberen wij 10 wandellaars te in bruikleen gestelde veiligheidshesjes te laten dragen voor u en onze eigen veiligheid. De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer door publicatie op de website: www.bergsewandelclub.nl en ter inzage ligt tijdens de wandeling.

Opgesteld 20 april 2017 Bergen op Zoom.

Organisatie Bergse Wandel Club